1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
  3. Reklamační řád
Reklama
Reklamační řád

Reklamační řád:

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u duro-oil. Záruční doba výrobku začíná platit ode dne převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli viditelné vady nebo nesoulady v balení zboží musí ihned na místě konzultovat s dopravcem ( sepsat protokol o poškozeném obalu, balení, zboží atpod. ). V případě větších nedostatků nebo viditelného poškození kupující nepřevezme zásilku vůbec a tento stav neprodleně nahlásí prodejci a to na info@duro-oil.cz.

V případě, že kupující převezme takto poškozené zboží, nebude brán na pozdější reklamace zřetel!

V ostatních případech kupující zašle zboží na adresu provozovny duro-oil: Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou 278 03. Nikoli dobírkou!!

Pro uplatnění reklamace musí spotřebitel doložit: doklad o nákupu zboží

záruční list řádně vyplněný společností duro-oil

přesný popis závady

Neoprávněné reklamace

V případě neoprávněné reklamace je v možnostech prodávajícího takto neoprávněnou reklamaci zamítnout včetně písemného odůvodnění, proč byla reklamace zamítnuta. Toto písemné odůvodnění bude neprodleně zasláno na korespondenční adresu kupujícího.

Lhůty pro vyřízení reklamací

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

* Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované  zboží do reklamačního řízení
* Odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
* Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

Rozpor s kupní smlouvou
(stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou)

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodejce si vyhrazuje právo v případě výměny zboží na výměnu zboží za věc jiného typu, avšak stejných nebo lepších parametrů.